Barion Pixel ÁSZF - Tudatos Testtartás

 Általános Szerződési Feltételek 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://www.tudatostesttartas.hu/ oldalon elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője CloudGarden s.r.o. (székhely: 92901 Dunaszerdahely Sport utca 1260/51, adószám: SK2122004687, elektronikus elérhetőség: info@tudatostesttartas.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”). 

I. Megvásárolható szolgáltatások 

1. Szolgáltató aktuálisan elérhető videói a Honlapban mindenkor megtalálható videók és kiegészítő termékek, szolgáltatások. 

2. A megrendelések leadása a Honlapban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://www.tudatostesttartas.hu/ webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni. 

3. A Honlapban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza. 

4. A Honlapban található szolgáltatások nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja. 

5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Honlap felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a https://www.gtudatostesttartas.hu/ oldalon. 

6. Szolgáltató a Honlapban kínált szolgáltatásokat legjobb tudása szerint állította össze, ugyanakkor az egyes videók, a Spirálstabilizációs gerinctréning nem garantálják a Megrendelőnél az általa kívánt cél biztos elérését, mivel ez több, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló tényező függvénye. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget semmilyen konkrét cél eléréséért. 

II. A rendelés menete 

1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött. 2. A felhasználó (a továbbiakban: „Megrendelő) a www.tudatostesttartas.hu oldalon választhatja ki a megrendelni kívánt terméket/szolgáltatást.

3. A termék/szolgáltatás a Megrendelő alábbi adatainak megadásával rendelhető meg: e-mail cím, utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, irányítószám, telefonszám. 

4. A Honlapon elsődlegesen online fizetési lehetőség áll rendelkezésre, de a Szolgáltató döntésétől függően átutalásos fizetésre is van mód.
Online fizetés esetén a bankkártya adatok megadásával kell fizetni a Barion fizetési szolgáltatón keresztül (Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet)
Átutalás esetén a Megrendelés után kiküldött proforma számla szerint kell utalással teljesíteni a díjat. 

5. A fizetést követően a Megrendelő belépési jogot kap a zárt tanfolyami felüleltre (tanfolyam.tudatostesttartas.hu), ahol a feltöltött videókat megtekintheti, de nem töltheti le. A letölthető anyagokat pedig letöltheti. 

6. Amennyiben a Megrendelő számlázási címe a szállítási címtől eltér az alábbi adatok megadásával rögzíti számlázási címét: utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám. 

7. A Megrendelő kuponjegy kódjának alkalmazásával vásárlásra vonatkozó kedvezményt érvényesíthet. 

8. Amennyiben a Megrendelő minden adatot teljeskörűen és helyesen megadott, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató elfogadását követően, a „Jelentkezem/Megrendelem” gomb használatával véglegesíti rendelését. 

9. A „Jelentkezem/Megrendelem” gomb megnyomásával a Megrendelő a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő adatait, a kiválasztott termék(ek)et, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

10. A visszaigazolás után a Szolgáltató díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére a megrendelt termékről/szolgáltatásról, melyet a Megrendelő 3 napon belül köteles kiegyenlíteni. 11. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Megrendelőnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt). 

III. A rendelés feldolgozása 

1. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a Megrendelő részére. 

2. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termékmennyiség már nincs raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul

értesíti a Megrendelőt erről, és törli a megrendelést; kivéve, ha a Megrendelő jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad. 

3. A Szolgáltató mindent megtesz a Honlapon feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) rögzített rendelkezések irányadóak. 

IV. Elállás, felmondás 

1. A Kormányrendelet értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételét, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, írásban. 

2. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének/a szolgáltatás nyújtásának megkezdése napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontja a letöltés időpontja. A kézhezvétel időpontja kétség esetén a Szolgáltatótól megtudható. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás jelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő az elállási szándékát az eredeti letöltéstől számított 14 napon belül e-mailben vagy postai úton elküldte. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a Megrendelőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli. 

3. A teljesítés megkezdését követően felmondott szerződés esetén, a Megrendelő köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a

szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. 

4. A Megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen: 

(a) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak; 

(b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

(c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

(d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

(e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta; (f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; (g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

(f) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. 

(g)A Megrendelő élhet a Szolgáltató által nyújtott Pénzvisszafeizetési garanciával a program 14. napjáig az alábbi feltételekkel: a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni, mert megváltozik a Megrendelő  élethelyzete és mégsem a magabiztos testtartás megszerzése lesz a prioritás. Ebben az esetben nem élhet a pénzvisszafizetése garanciával.

A Szolgáltató azt sem tudja elfogadni indokként, hogy a Megrendelőnek nem volt ide foglalkozni az anyagokkal, mert ez sem a Szolgáltató felelősségi köréhez tartozik. A pénzvisszafizetése garancia további feltétele, hogy a Megrendelő a házi feladatokat beküldje (az előtte-utána fotót elkészítse, a 2 db gyakorlásáról szóló videót elküldje a Szolgáltatónak abból a célból, hogy azt a Szolgáltató kijavítsa é a pontosabb gyakorlás céljából javítást javasjon.)

5. A Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 

V. Kellékszavatosság 

1. A megrendelt termék hibája esetén a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 

2. Nem minősül hibásnak a termék, ha annak lejátszása/megnyitása a Megrendelő nem megfelelő hardveres vagy szoftveres környezetének köszönhető (a kompatibilitási adatokért kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz!). 

3. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a

kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. 

VI. Felelősség 

1. Felelősség korlátozása: Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: (a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Honlap oldalához, illetve, hogy ott megrendelést adjon le. 

(b) A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. (c) A Megrendelő oldalán jelentkező technikai hibákért, inkompatibilitásért, amelyből kifolyólag nem tudja megnyitni, felhasználni a Szolgáltatást. 

(d) A Szolgáltatás szakszerűtlen alkalmazásáért. 

2. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni. 

3. A Szolgáltató tájékoztatja a Honlap felhasználóit, hogy a Honlapat mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. 

4. A Honlapon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Honlap használatából-, használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

5. Minden olyan információ, amit a www.tudatostesttartas.hu oldal és aloldalai tartalmaznak – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az

oldal tartalmaz – kizárólag tájékoztató jellegűek. A Honlapon és aloldalain a Szolgáltató semmilyen formában nem ad egészségügyi tanácsot, nem testesít meg orvos-beteg kapcsolatot. Javasolt, hogy a Megrendelő mindig egyeztessen kezelőorvosával, ha állapotával kapcsolatban bármilyen kérdése vagy gyanúja merülne fel. Ugyancsak javasolt, hogy Megrendelő egyeztessen kezelőorvosával a Honlapon leírtak Megrendelő általi értelmezése kérdésében. Megrendelő soha ne hagyja figyelmen kívül vagy kerülje meg az orvosi tanácsot, az okból, hogy bármilyen információt olvasott ezen a weboldalon vagy bármely a webodalunkhoz kapcsolt egyéb más oldalon. 

Krónikus derékfájás, gerincprobléma, mozgásszervi problémák esetén javasolt előzetesen orvos vagy gyógytornász véleményének kikérése az esetleges sérülések elkerülése érdekében. A Tudatos testtartás oldalon az egyes videók, a Spirálstabilizációs gerinctréning nem garantálják a Megrendelőnél az általa kívánt cél biztos elérését, mivel ez több, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló tényező függvénye. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget semmilyen konkrét cél eléréséért. 

Bármilyen – fizikai vagy mentális – betegség megállapítása, a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése minden esetben arra megfelelő szakképesítéssel rendelkező orvos feladata. Orvosi képesítéssel nem rendelkező személy diagnózist nem állíthat fel, az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja és a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül. A Spirálstabilizáció/a Tudatos testtartás program nem helyettesíti a konvencionális gyógyító tevékenységet. 

A tanfolyamokon fotókat készítünk (online és személyes tanfolyamon egyaránt), melyet felhasználhatunk a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon, Social media oldalakon, reklámanyagokban.

VII. Panaszkezelés 

1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji-Pataki F. u. 24. I/7. 

2. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 1. 

3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, az alábbi e-mail címen: info@tudatostesttartas.hu. 

4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni. 

5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles

jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el. 

7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme, (b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet Megrendelő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása, (f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

8. Az írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt. 

9. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Zala Megyei Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.) 

VIII. Szerzői Jogok 

1. A Honlap megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a

személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet. 

2. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni. 

IX. Záró rendelkezések 

1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét. 

2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére. 

3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

4. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. szeptember 1. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba. 

Zalaegerszeg, 2022. szeptember 1.